Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LaPuella.pl

ważny od 01.01.2021 r.

 §1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Perspectum Łukasz Szymanek, NIP: 5222881601, REGON: 365081330, Powstańców 15C lok. 207, 05-091 Ząbki. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6.Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy wynikające z Kodeksu postępowania cywilnego. 

§2

Zamówienia 

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep umożliwia składanie zamówień zarówno Klientom zarejestrowanym, jak i niezarejestrowanym.

3. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i ma charakter bezterminowy. Klient zarejestrowany może zlikwidować założone konto poprzez przesłanie drogą e-mail'ową na adres sklep@lapuella.pl, stosownego oświadczenia, w którym potwierdza chęć usunięcia konta podając pełne dane podane przy rejestracji.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu przez Klienta.

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

8. Przy realizacji zamówienia na Meble Fryzjerskie (produkty znajdujące się w kategorii Meble Fryzjerskie) konieczne może być sporządzenie umowy przedwstępnej. Warunki oraz cennik dostaw każdorazowo ustalany jest indywidualnie.

9. Jeżeli produkty wysyłane są spoza magazynu Sprzedawcy Klient otrzyma fakturę w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres mailowy, chyba, że nie będzie to możliwe lub Klient wyrazi chęć otrzymania faktury w formie papierowej.

§3

Płatności 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

5. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

 §4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej, firmy kurierskiej InPost lub innych w przypadku niedostępności tego przewoźnika, bądź za pośrednictwem Paczkomatów obsługiwanych przez firmę InPost) lub udostępnia do odbioru w wyznaczonym przez firmę miejscu i czasie po uprzednim kontakcie z Klientem.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu, zaś termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą księgowania.

3. Dostawy realizowane są na terenie Polski, w przypadku chęci wysyłki na teren innego kraju konieczne są indywidualne ustalenia co do kosztu i sposobu wysyłki.

 §5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Klient powinien skorzystać z udostępnionego wzoru pisma reklamacji.

2. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od momentu dostarczenia towaru do siedziby Sklepu wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z firmą Perspectum Łukasz Szymanek w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

6. Za adres do obsługi reklamacji uważa się: Perspectum Łukasz Szymanek, ul. Powstańców 15C lok. 207, 05-091  Ząbki.

7. Informacje dotyczące reklamacji towaru podane zostały w zakładkach informacyjnych na dole strony internetowej LaPuella.pl i są wiążące dla Klienta.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta (pod pojęciem "przedsiębiorca na prawach konsumenta" rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) ma prawo odstąpienia od umowy

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli konsument bądź przedsiębiorca na prawach konsumenta złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z udostępnionego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zakupiony wysyłkowo towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Informacje dotyczące zwrotu towaru podane zostały w zakładkach informacyjnych na dole strony i są wiążące dla Klienta. 

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi bądź przedsiębiorcą na prawach konsumenta w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

§7 

Ochrona prywatności

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sklep na zasadach określonych w Polityce Prywatności, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sklep jest Perspectum Łukasz Szymanek, NIP: 5222881601, REGON: 365081330, Powstańców 15C lok. 207, 05-091 Ząbki. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem sklep@lapuella.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 505-573-602. 

3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia (m. in. wysyłka zamówienia za pośrednictwem firmy transportowe) oraz wysłania zaproszenia do wypełnienia ankiety badającej opinię o przeprowadzonej transakcji. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w GIODO.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Rejestracja konta w Sklepie jest tożsama z wyrażeniem niniejszej zgody.

5. Sklep przekazuje dane osobowe podane w procesie składania zamówienia firmom transportowym, w celu dostarczenia zakupionych produktów pod wskazany przez Klientów adres.

6. W przypadku zamówień na produkty z kategorii Meble fryzjerskie, Wyposażenie kosmetyczne, Duży sprzęt, Sklep przekazuje dane osobowe podane w procesie składania zamówienia firmom wysyłającym zamówiony towar na zasadzie dropshippingu.

7. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji za pośrednictwem strony Opineo.pl. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez Sklep bezterminowo na serwerze Home.pl.

9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia, bądź wycofania zgody na ich przetwarzanie. Korekta, usunięcie danych, bądź wycofanie zgody na ich przetwarzanie możliwe jest po wysłaniu zgłoszenia na adres sklep@lapuella.pl. Modyfikacja danych odbywa się w najkrótszym możliwym terminie, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

10. Klient ma prawo do żądania przeniesienia danych osobowych.

11. Klient, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 §8

Własność intelektualna 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 §9

Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, będącym osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 §10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu 

 Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie sklepu http://lapuella.pl/regulamin-zakupow.

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LaPuella.pl

ważny od 25.05.2018 r. do 31.12.2020 r.

 §1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Perspectum Łukasz Szymanek, NIP: 5222881601, REGON: 365081330, Powstańców 15C lok. 207, 05-091 Ząbki. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6.Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy wynikające z Kodeksu postępowania cywilnego. 

§2

Zamówienia 

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep umożliwia składanie zamówień zarówno Klientom zarejestrowanym, jak i niezarejestrowanym.

3. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i ma charakter bezterminowy. Klient zarejestrowany może zlikwidować założone konto poprzez przesłanie drogą e-mail'ową na adres sklep@lapuella.pl, stosownego oświadczenia, w którym potwierdza chęć usunięcia konta podając pełne dane podane przy rejestracji.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu przez Klienta.

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

8. Przy realizacji zamówienia na Meble Fryzjerskie (produkty znajdujące się w kategorii Meble Fryzjerskie) konieczne może być sporządzenie umowy przedwstępnej. Warunki oraz cennik dostaw każdorazowo ustalany jest indywidualnie.

9. Jeżeli produkty wysyłane są spoza magazynu Sprzedawcy Klient otrzyma fakturę w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres mailowy, chyba, że nie będzie to możliwe lub Klient wyrazi chęć otrzymania faktury w formie papierowej.

§3

Płatności 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

5. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

 §4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej, firmy kurierskiej InPost lub innych w przypadku niedostępności tego przewoźnika, bądź za pośrednictwem Paczkomatów obsługiwanych przez firmę InPost) lub udostępnia do odbioru w wyznaczonym przez firmę miejscu i czasie po uprzednim kontakcie z Klientem.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu, zaś termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą księgowania.

3. Dostawy realizowane są na terenie Polski, w przypadku chęci wysyłki na teren innego kraju konieczne są indywidualne ustalenia co do kosztu i sposobu wysyłki.

 §5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Klient powinien skorzystać z udostępnionego wzoru pisma reklamacji.

2. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od momentu dostarczenia towaru do siedziby Sklepu wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z firmą Perspectum Łukasz Szymanek w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

6. Za adres do obsługi reklamacji uważa się: Perspectum Łukasz Szymanek, ul. Powstańców 15C lok. 207, 05-091  Ząbki.

7. Informacje dotyczące reklamacji towaru podane zostały w zakładkach informacyjnych na dole strony internetowej LaPuella.pl i są wiążące dla Klienta.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z udostępnionego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zakupiony wysyłkowo towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Informacje dotyczące zwrotu towaru podane zostały w zakładkach informacyjnych na dole strony i są wiążące dla Klienta. 

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

§7 

Ochrona prywatności

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sklep na zasadach określonych w Polityce Prywatności, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sklep jest Perspectum Łukasz Szymanek, NIP: 5222881601, REGON: 365081330, Powstańców 15C lok. 207, 05-091 Ząbki. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem sklep@lapuella.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 505-573-602. 

3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia (m. in. wysyłka zamówienia za pośrednictwem firmy transportowe) oraz wysłania zaproszenia do wypełnienia ankiety badającej opinię o przeprowadzonej transakcji. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w GIODO.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Rejestracja konta w Sklepie jest tożsama z wyrażeniem niniejszej zgody.

5. Sklep przekazuje dane osobowe podane w procesie składania zamówienia firmom transportowym, w celu dostarczenia zakupionych produktów pod wskazany przez Klientów adres.

6. W przypadku zamówień na produkty z kategorii Meble fryzjerskie, Wyposażenie kosmetyczne, Duży sprzęt, Sklep przekazuje dane osobowe podane w procesie składania zamówienia firmom wysyłającym zamówiony towar na zasadzie dropshippingu.

7. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji za pośrednictwem strony Opineo.pl. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez Sklep bezterminowo na serwerze Home.pl.

9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia, bądź wycofania zgody na ich przetwarzanie. Korekta, usunięcie danych, bądź wycofanie zgody na ich przetwarzanie możliwe jest po wysłaniu zgłoszenia na adres sklep@lapuella.pl. Modyfikacja danych odbywa się w najkrótszym możliwym terminie, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

10. Klient ma prawo do żądania przeniesienia danych osobowych.

11. Klient, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 §8

Własność intelektualna 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 §9

Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, będącym osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 §10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu 

 Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie sklepu http://lapuella.pl/regulamin-zakupow.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl